Preis

Erstbehandlung Dorntherapie ca 1.5h     120Fr.

Folgebehandlungen Dorntherapie 1h      100Fr.

Plena Balance Methode 1h                      120Fr 


Barzahlung oder Twint